All movies by Yoshiyuki Momose, Akihiko Yamashita & Hiromasa Yonebayashi